Välkommen till

SD Kristinehamn

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

FÖRETAGANDE OCH NÄRINGSLIV

Småföretagare är grunden i det lokala näringslivet och bidrar med tillväxt, stabilitet och trygghet för arbetsmarknaden och ekonomin. Kommuner som förlitar sig på några få stora företag är sårbar då beslut som ofta fattas på annan ort kan få katastrofala konsekvenser, något vi sett tidigare i Kristinehamn men även gång på gång runt om i landet. Ett sunt och attraktivt småföretagare klimat är lönsamt på alla nivåer, både för företagaren och samhället i stort. Självförsörjande individer med meningsfull tillvaro mår bättre både psykiskt och fysiskt, samtidigt som det bidrar till en levande landsbygd med all den aktivitet det kan tänkas innebära. Småföretagandet skall uppmuntras och ses som den tillgång det är med ett positivt nettovärde där samhället kan se ökad kompetens, minskat ekonomiskt bistånd och extra skatteintäkter utöver tidigare nämnda superlativ. Klimatet för småföretagande skall stå i fokus och politiker som tjänstemän måste se till att minimera byråkrati och avgifter så att även de minsta verksamheterna kan överleva på egen kassa. Ett gott företagsklimat är helt enkelt avgörande för sysselsättningen och välfärden. Kommunen bör också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende. Ungdomar introduceras bäst på arbetsmarknaden genom praktik där de får in en fot i arbetslivet och knyter viktiga kontakter med arbetsgivare.

EN LEVANDE LANDSBYGD

Vi är övertygade om att våra förslag bidrar till ett bättre Kristinehamn med tillförsikt inför framtiden, för en mer hållbar besöksnäring och inte minst för landsbygdsbefolkningen som bor på orterna utanför centralorten. Kristinehamn kommun bör motverka centralisering genom att även bygga i tätorterna utanför centralorten. Så skapas underlag för skola, handel och annan grundservice. Kristinehamn skall ha en levande landsbygd med levande byar och tätorter utöver centralorten. I Kristinehamns byar och tätorter finns ideella föreningar som värnar hembygden. Idag är det inte lika självklart med den service och förströelse som tidigare var en självklarhet. Det finns många önskemål om vad som skulle kunna lyfta hemorten och kunna tillskapa sociala mötesplatser och upprustning av olika anläggningar och annat. Det är önskvärt med ett större hjärta från kommunen, för kommundelarna, tätorterna och byarna utanför centralorten. Det skulle kunna innebära ett bidrag för landsbygdsutveckling, där bygdeföreningar och byalag ges förutsättningar till att själva utveckla sin bygd med vad de boende själva prioriterar.

EN VÄLFÄRD VÄRD NAMNET

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Aktuellt

Små företag är en stor sak.

Småföretag med upp till 49 anställda utgör 99,4% av alla företag i Sverige. De är motorn för tillväxt, jobbskapande och innovation – samhällets hjältar som utgör grunden för vår välfärd. För att skapa lönsamhet i ett företag så krävs det att man arbetar långa dagar, sköter administration och hanterar byråkratiska hinder. På en lovande näringslivsmarknad […]

läs mer

Svenskt jordbruk tillåts inte utnyttja sin fantastiska potential.

Politiskt ointresse och bristande realism är de två största orsakerna. Svenskt jordbruk är föregångare inom djurskydd, produktionen är klimatvänligare samt använder betydligt mindre växtskyddsmedel och antibiotika. Det är även en av de starkaste landsbygdsmotorerna. Med alla mått mätt borde både svenska politiker och EU främja produktion i Sverige. Trots det har det idag högre skatter […]

läs mer

Stärk den psykiska elevhälsan

Krisen inom BUP har slagit hårt mot Sveriges barn och ungdomar. Ett barn kan få vänta uppåt två år på en diagnos. För barn och ungdomar som lever med psykisk ohälsa kan tiden i väntan på utredning vara oerhört påfrestande. Under tiden blir skolgången och kanske också vänskapsbanden lidande. Många vuxna som fått en diagnos […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland